Skogis

10 cc (ENG) 0396 b 1 skiva
10 cc (Art.rock) 1973 (CD b)
10 cc (ENG) 0390 b 1 skiva
Bloody tourists (Soft-rock) 1978 (CD b)
10 cc (ENG) 0389 b 1 skiva
Deceptive bends (Pop-rock) 1977 (CD b)
10 CC (ENG) 0387 b 1 skiva
Sheet music (Art.rock) 2009 (CD b)
10 cc (ENG) 0329 1 skiva
How dare you! (Art.rock) 1975 (LP)
10 CC (ENG) 0314 b 1 skiva
Look here (Pop-rock) 1980 (CD b)
10 cc (ENG) 0288 b 1 skiva
How dare you (Art.rock) 2007 (CD b)
10 cc (ENG) 0212 1 skiva
Live and let live (Pop-rock) 1977 (LP (Dubbel))
10 cc (ENG) 0207* 1 skiva
Bloody Tourists (Soft-rock) 1978 (LP )
10 CC (ENG) 0108 1 skiva
10 CC Live in Concert (Pop-rock) 1995 (CD)